Om McLead Kontakta Kunder Medarbetare Jobb Login
  Hem
  Nyheter
  Kunder
  Konsulter
  Tjänster
  Metoder och verktyg
  Kalendarium
  Press
  Utbildning
  Broschyrer
  Länkar
 
 
 
 
 
 
  Tjänster  
  McLead bygger sin tjänsteportfölj på konsulternas samlade kompetens inom:

* Affärsutveckling

* Organisation och personalutveckling

* Process och projektledning

* Utbildning

* Kvalitet och miljö

McLeads konsulter arbetar processorienterat.

Vårt arbetssätt för att upprätta beskrivningar av huvud- och stödprocesser innehåller:

• Definiera organisationen
• Kartlägg huvudprocessen
• Beskriv kund/leverantörsförhållandet
• Välj metoder för styrning
• Identifiera kritiska aktiviteter
• Kartlägg lednings- och stödprocesser
• IT-stöd och informationsverktyg


Processer
Här beskrivs vad vi menar med en process, varför ett företag bör fokusera på sina affärsprocesser vid verksamhetsutvecklingen, metoder samt vad vi kan bidra med.

Vad är en process ?
En process är ett antal aktiviteter, som sammantagna åstadkommer ett resultat.

Exempel
Produktutvecklingsprocess. Input: Kundkrav. Output: Produkten färdigutvecklad och organisationen redo att tillverka, sälja och serva produkten. Leveransprocess. Input: Order. Output: Produkten levererad och betald. Kunden nöjd.

Varför fokusera på processer
Arbetsflödet i ett företag skär i regel genom flera funktioner och de största problemen uppstår ofta i gränsytan mellan organisationsenheter. Ledtid blir allt viktigare. Det blir också allt viktigare att företag snabbt kan möta externa förändringar. Företagets processer måste således vara effektiva men också möjliga att snabbt förändra. I verksamhetsutvecklingen bör man därför fokusera just på processerna snarare än på de enskilda organisationsenheterna. Tyngdpunkten i organisationsutvecklingen bör naturligtvis ligga där man får mest utbyte av förbättringsinsatsen. Processynen gör det naturligt att låta affärsmål och kundkrav driva förbättringsarbetet.


 
     
     
     
  Nyheter  
  2014-05-05
Legacy site restored from backup.

2004-01-15
Projektstyrning enligt PRINCE2 kommer till Sverige
-läs mera här